محمد افتخاری

ویراستار خانه‌ی پایور
دانش آموخته‌ی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران

بازنشسته‌ی وزارت فرهنگ و هنر (ارشاد فعلی)

کتابدار فهرست‌نویس کتابخانه‌های عمومی کشور

دستیار دکتر محمدرضا باطنی و کریم امامی در تدوین فرهنگ‌های انگلیسی-فارسی و فارسی-انگلیسی

مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه‌ی موسیقی ماهور

نویسنده، مترجم و ویراستار

ویرایش: دی ۱۴۰۲

محمد افتخاری، نویسنده و مترجم و ویراستار