11 شهریور 1399

بررسی جنبه‌هایی از هنر گروه‌نوازی فرامرز پایور

آروین صداقت‌کیش
به طور عمده نویسندگانی که کار گروهی پایور را بررسی کرده‌اند اهمیت‌ کارش را از یک سو در تازگی دیده‌اند و از سوی دیگر تا حدودی در کیفیت چشمگیر. بنابراین باید نخست تاریخ هم‌نوازی را تا رسیدن به دوران فعالیت‌های «پدر گروه‌نوازی» موسیقی ایرانی مرور کنیم و سپس بر بستر چشم‌اندازی تاریخی کارش را از نو بسنجیم و تحلیل کنیم.
16 اردیبهشت 1399

پایور و خانه‌اش: رفعِ نقصِ بایگانی

فرشاد توکلی
بازنگری در روندها و روال‌ها سابقه‌ی تاریخیِ بلندی دارد. با این حال، به‌دلیلِ سطوح مختلف دسترسی به منابعِ مادی، شدتِ انقطاع روال‌ها در دوره‌های مختلف، نزد گروه‌های انسانیِ گوناگون، یکسان نبوده است.